Học phần mô tả các kiến thức về hàm số, phương trình và bất phương trình, hệ phương trình và hệ bất phương trình nhằm hỗ trợ cho việc giảng dạy sau này của sinh viên.