Học phần liên quan đến mục tiêu dạy học Toán ở tiểu học; Các nội dung liên quan đến phương pháp dạy học toán ở tiểu học, và một số phương tiện dạy học