Nội dung môn học phản án những vấn đề tổng thể trong giáo dục, dạy học, quản lý GD ở cả cấp độ vĩ mô và vi mô của một số nền GD điển hình đại diện cho các nước có nền kinh tế phát triển, các nước có hoàn cảnh kinh tế xã hội, văn hóa tương đồng với Viêt Nam nhưng tiến hành hiện đại hóa sớm hơn. Đồng thời chú trọng việc nghiên cứu so sánh các đặc điểm đặc thù và tính quy luật chung của tiến trình hiện đại hóa GD, đúc rút kinh nghiệm GD tiên tiến của các nước và khả năng vận dụng phù hợp trong tiến trình đổi mới và hiện đại hóa GD Việt Nam.