Môn học sẽ cung cấp các kiến thức và bài tập nâng cao trong chương trình Toán tiểu học, giúp SV có được nguồn tư liệu phong phú phục vụ công tác giảng dạy sau này.