-  Học phần giảng dạy các kiến thức về: Ma trận, định thức, phương trình tuyến tính, không gian vectơ ; ứng dụng để giải quyết các bài toán kinh tế.

- Môn học rèn luyện kỹ năng như kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng làm việc nhóm cho người học.

- Môn học rèn luyện thái độ đạo đức nghề nghiệp.