Trang bị kiến thức về các quá trình hóa học xảy ra trong môi trường bao gồm môi trường nước, đất, không khí... và độc học môi trường