Tên môn học: Lý thuyết xác suất và thống kê

Giảng viên: Trần Lê Thủy

Mô tả môn học: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức:

Ôn tập đại số và tổ hợp.

Công thức xác suất.

Bảng phân phối xác xuất

Các quy luật phân phối xác suất thường gặp.