Cơ học chất lưu nghiên cứu chất lưu ở trạng thái......