Học phần bao gồm 3 chương nhằm trình bày các kiến thức về cơ sở động học của laser, các loại laser thông dụng và ứng dụng của laser trong khoa học kỹ thuật, quân sự, y học và đời sống. Ngoài ra, môn học tích hợp giảng dạy các kỹ năng như: tư duy phân tích, tư duy phản biện, tư duy giải quyết vấn đề và kỹ năng làm việc nhóm.