Đây là một khóa học bắt buộc trong học kỳ thứ bảy của chương trình đào tạo BA. Tiếng Anh cho du lịch là khóa học cung cấp kiến thức cơ bản về du lịch, tác động của du lịch đến đời sống xã hội, định hướng du lịch trong xu hướng toàn cầu hóa, môi trường và thông tin du lịch. Người học cũng sẽ được trang bị những thuật ngữ tiếng Anh trong du lịch cũng như các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh trong các hoạt động liên quan đến du lịch. Hơn nữa, người học có thể thực hành các kỹ năng ngôn ngữ trong các nghiên cứu điển hình thực tế phản ánh các vấn đề trong ngành du lịch ngày nay.

44. English for Tourism - ver2..docx44. English for Tourism - ver2..docx