Sau khi học xong môn vật lý lượng tử 2 các bạn sinh viên sẽ nắm được các vấn đề cơ bản của lý thuyết chất rắn, lý thuyết hạt nhân, các vấn đề cơ bản của vật lý hạt cơ bản và mở đầu vật lý vũ trụ