Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản nhất về giải tích (phép tính vi phân hàm một biến, phép tính tích phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến) và các ứng dụng trong kinh tế.