Học phần Tâm lý học trang bị cho người học những kiến thức cơ bản khoa học về tâm lý người. Hiểu được bản chất hiện tượng tâm lý người, sự nảy sinh, hình thành và phát triển tâm lý con người ở phương diện loài và cá thể. Thấy được những quy luật nảy sinh hình thành, phát triển và biểu hiện các hiện tượng tâm lý người, từ đó giúp người học nhận diện, phân biệt được cũng như hiểu được cơ chế hình thành, phát triển của các hiện tượng tâm lý người như: hoạt động, giao tiếp; ý thức; hoạt động nhận thức;  đời sống tình cảm và ý chí; sự phát triển nhân cách con người.