UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH THỦ DẦU MỘT                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      

 

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH CAO ĐẲNG

NGÀNH ĐÀO TẠO: SƯ PHẠM VẬT LÝ

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN QUANG HỌC

 

I. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN

- Người soạn : Huỳnh Duy Nhân

- Địa chỉ liên hệ: kp 6 – Phường Phú Mỹ – TP Thủ Dầu Một – tỉnh Bình Dương.

- Điện thoại:                   DĐ: 0982063400

- Email: nhanhuynhduy@yahoo.com

- Các hướng nghiên cứu chính: vật liệu điện môi, vật liệu nano…

II. THÔNG TIN TỔNG QUÁT VỀ MÔN HỌC                  

1. Tên học phần: QUANG HỌC (Tiếng Anh: OPTICS)

2. Mã học phần: Ph207

3. Số tín chỉ: 4

4. Trình độ: Dành cho sinh viên học kì 2 năm thứ hai.

5. Phân bố thời gian:   Lên lớp 60 tiết ; Lyù thuyeát: 40 tieát

                                                                      Baøi taäp:    15 tieát

                                                                      Seminar:   5 tiết

(Số tín chỉ lý thuyết và thực hành dựa theo chương trình đào tạo Trường đã ban hành)

6. Điều kiện tiên quyết: Điện từ, cơ học

7. Mục tiêu của học phần:

-  Kiến thức:

Sau khi học xong môn học sinh viên nắm được cơ bản về hệ thống tri thứctính chất sóng và hạt của ánh sáng: thuyết sóng điện từ ánh sáng, sự giao thoa, nhiễu xạ và phân cực của ánh sáng, sự tán sắc, hấp thụ và tán xạ ánh sáng, một số tính chất của ánh sáng truyền trong môi trường vật chất, quang hình học, lý thuyết về bức xạ nhiệt, lý thuyết photon, hiện tượng quang điện, những khái niệm về quang học phi tuyến và Holography.

 -Kỹ năng:

     Sau khi kết thúc môn học sinh viên nắm vững các phương pháp giải các bài toán quang hình, giao thoa, nhiễu xạ, phân cực và hiện tượng quang điện… nhằm ứng dụng trong thực tế sau này.

            Nắm vững các kiến thức trên, sinh viên có thể hiểu được đặc điểm, tính chất truyền ánh sáng trong các môi trường và lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng thường gặp trong kỹ thuật và trong cuộc sống hàng ngày, có thể hiểu được sự vận động của các nguyên tử, phân tử trong vật chất và tính chất quang của chúng.

-Thái độ, chuyên cần:

Sinh viên phải hết sức nghiêm túc học môn này thì mới có thể giải được bài tập và đó là tiền đề để giải quyết các vấn đề thực tế trong tương lai.

Sinh viên nhận thức đúng nội dung, vai trò, giá trị và ý nghĩa của môn học và vận dụng hợp lý vào các môn học kế tiếp, chuyên ngành có hiệu quả và khoa học.

           

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

- Quang hình học

- Giao thoa ánh sáng

- Nhiễu xạ ánh sáng

- Phân cực ánh sáng

- Sự tán sắc và hấp thụ ánh sáng

- Lý thuyết hạt về ánh sáng

- Bức xạ nhiệt

- Những khái niệm về quang học phi tuyến

- Holography và các ứng dụng.

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

-    Dự lớp

-    Bài tập

-    Làm seminar

10. Tài liệu học tập:

10.1. Tài liệu bắt buộc:

Tài liệu liệu bắt buộc, tham khảo bằng tiếng Việt, tiếng Anh (hoặc ngoại ngữ khác) ghi theo thứ tự ưu tiên (tên sách, tên tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản, nơi có tài liệu này, website, băng hình, ...).

[1] Quang học, Đặng thị Mai, NXB Giáo dục, 1998.

[2] Quang học, Nguyễn Thế Bình, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2007.

[3] Quang học, Nguyễn Trần Trác, NXB ĐHQG TP.HCM, 2005.

[4] Quang học sóng, Lê Khắc Bình, NXB ĐHQG TP.HCM, 2006.

[5] Vật lí đại cương 2, Nguyễn Thành Vấn, tủ sách ĐHKH Tự nhiên TPHCM.

[6] Cơ sở vật lí – tập 6, David Halliday- Robert  Resnick – Jearl Walker, 2010.

[7] Vật lí đại cương – tập 2, Cao Long Vân, NXB Giáo dục, 2008.

10.2. Tài liệu tham khảo:

[6] Tài liệu trực tuyến (khuyến khích sinh viên vào các website để tìm tư liệu liên quan đến môn học): Các website về Vật lý đại cương.

[7] Savelyev I.V, Physics. A General Course: Electricity and Magnetism Waves Optics, Mir publishers, Moscow, 1986.

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

Nội dung                                                                                 Trọng số                                      

- Điểm giữa kì                                                                              0.3

- Điểm thi kết thúc học phần                                                          0.7

  Tổng cộng :                                                                                1,0

* Thi kết thúc học phần: Đăng ký hình thức thi (một hoặc hai hình thức)

Hình thức thi kết thúc học phần: trắc nghiệm hoặc tự luận

12. Thang điểm: Điểm học phần tính theo thang điểm A, B, C, D, F được quy định theo Quy chế 43 về Đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

            - Thang điểm 10

                        + Chuyên cần 10%  

+ Kiểm tra giữa kì 20%

                        + Thi kết thúc học phần 70%

* Ghi chú: Khi chấm bài giảng viên chấm theo thang điểm 10, sau đó quy đổi sang điểm chữ theo quy định trên).

 

13. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1

QUANG HÌNH HỌC

    (Số tiết: 13 – LT: 9; BT: 4 ; seminar: 0)

1.1 Thuyết sóng điện từ ánh sáng.

1.2 Thang sóng điện từ.

1.3 Phương pháp đo vận tốc ánh sáng.

1.4 Các đại lượng trắc quang và các đơn vị đo đại lượng trắc quang.

1.5 Định luật truyền thẳng của ánh sáng.

1.6 Sự phản xạ, khúc xạ ánh sáng và nguyên lý Fermat.

1.7 Hiện tượng phản xạ toàn phần.

1.8 Gương phẳng, gương cầu, hệ ghép gương đồng trục.

1.9 Lưỡng chất phẳng, bản mặt song song, lăng kính.

1.10 Thấu kính mỏng, hệ ghép thấu kính đồng trục.

1.11 Mắt và các tật của mắt.

1.12 Kính lúp.

1.13 Kính hiển vi.

1.14 Kính thiên văn.

Chương 2

GIAO THOA ÁNH SÁNG

(Số tiết: 8 – LT 4 ; BT: 3 ; seminar: 1)

2.1 Hiện tượng giao thoa ánh sáng của hai sóng ánh sáng kết hợp.

2.2 Giao thoa do phản xạ

2.3 Giao thoa gây bởi các bản mỏng

2.4 Giao thoa của nhiều chùm tia.

2.5 Dụng cụ đo giao thoa

2.6 Ứng dụng hiện tượng giao thoa

2.7  Seminar chương 1,2

Chương 3

NHIỄU XẠ ÁNH SÁNG

(Số tiết: 7 – LT 5 ; BT: 2 ; seminar: 0)

3.1 Nhiễu xạ và lý thuyết sóng

3.2 Nhiễu xạ qua một khe

3.3 Nhiễu xạ qua một lỗ tròn và đĩa tròn.

3.4 Nhiễu xạ Fraunhofer qua một khe hẹp.

3.5 Nhiễu xạ qua nhiều khe, cách tử

3.6 Nhiễu xạ tia X

3.7 Ứng dụng của hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng.

Chương 4

PHÂN CỰC ÁNH SÁNG

(Số tiết: 8 – LT 5 ; BT: 2 ; seminar: 1)

4.1 Hiện tượng phân cực ánh sáng

4.2 Ánh sáng tự nhiên và ánh sáng phân cực

4.3 Định luật Malus

4.4 Phân cực do phản xạ và khúc xạ.

4.5 Sự truyền ánh sáng trong tinh thể.

4.6 Hiện tượng lưỡng chiết nhân tạo.

4.7 Hiện tượng phân cực quay và ứng dụng

4.8 Seminar chương 3,4

Chương 5

SỰ TÁN SẮC, HẤP THỤ VÀ SỰ TÁN XẠ ÁNH SÁNG

(Số tiết: 6 – LT 5 ; BT: 1 ; seminar: 0)

5.1 Sự tán sắc ánh sáng

     5.1.1 Hiện tượng tán sắc ánh sáng.

     5.1.2 Lý thuyết cổ điển về sự tán sắc ánh sáng.

     5.1.3 Tán sắc thường và tán sắc dị thường.

     5.1.4 Máy quang phổ lăng kính.

5.2 Sự hấp thụ ánh sáng

            5.2.1 Hiện tượng hấp thụ ánh sáng.

            5.2.2 Định luật Bouguer – Lambert.

            5.2.3 Định luật Lambert – Beer

            5.2.4 Hệ số hấp thụ. Sự hấp thụ lọc lựa.

            5.2.5 Môi trường có hệ số hấp thụ âm.

5.3 Sự tán xạ ánh sáng.

Chương 6

LÝ THUYẾT VỀ SÓNG HẠT CỦA ÁNH SÁNG

(Số tiết: 7 – LT 4 ; BT: 2 ; seminar: 1)

6.1 Thuyết lượng tử Plăng

6.2 Thuyêt photon của Anhxtanh

6.3 Hiệu ứng quang điện

6.4 Hiệu ứng Compton.

6.5 Sự phát quang và quang hóa học.

6.6 Kết luận chung về bản chất ánh sáng

6.7 Seminar chương 5,6

Chương 7

BỨC XẠ NHIỆT

(Số tiết: 5 – LT 4 ; BT: 1 ; seminar: 0)

7.1 Bức xạ nhiệt.

7.1.1       Bức xạ nhiệt và các dạng bức xạ khác.

7.1.2       Định luật Kirchhoff. Vật đen tuyệt đối.

7.2 Các định luật bức xạ của vật đen tuyệt đối.

7.2.1       Định luật Stefan – Boltzman.

7.2.2       Định luật dịch chuyển Wien.

7.2.3       Công thức Rayleigh – Jeans và công thức Wien.

7.2.4       Công thức Planck và các hệ quả.

Chương 8

MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG QUANG HỌC PHI TUYẾN

(Số tiết: 3 – LT 2 ; BT: 0 ; seminar: 1)

8.1 Thí nghiệm đầu tiên về quang học phi tuyến.

8.2 Hiện tượng tự hội tụ của chùm sáng.

8.3 Độ phân cực tuyến tính và độ phân cực phi tuyến.

8.4 Hiện tượng hấp thụ nhiều phôtôn.

8.5 Seminar chương 7,8.

Chương 9

HOLOGRAPHY VÀ CÁC ỨNG DỤNG

(Số tiết: 3 – LT 2 ; BT: 0 ; seminar: 1)

9.1 Nguyên lý Holography.

9.2 Phân loại các Hologram.

9.3 Một số ứng dụng của Holography

9.4 Seminar chương 9 và hướng dẫn ôn tập

 

                              Ngaøy 04 thaùng  11 năm 2012

  Phòng Đào tạo                             Trưởng Bộ môn                                      Người biên soạn

 

 

……………………….                               Mai Văn Dũng                                   Huỳnh Duy Nhân