Cung cấp những kiến thức cơ bản về quá trình, nguyên tắc nhiệm vụ, nội dung và phương pháp giáo dục mầm non. Cung cấp những kiến thức về việc tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục, các kỹ năng tổ chức, triển khai, đánh giá, kết hợp các hoạt động giáo dục, làm cơ sở cho việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, thực tập sư phạm.

ĐỀ CƯƠNG GDH MN.docxĐỀ CƯƠNG GDH MN.docx