Học phần cung cấp những kiến thức về các hình thức liên kết và hợp tác quốc tế, các hình thức thâm nhập thị trường, các nội dung về quản trị các công ty, tập đoàn đa quốc gia