Học phần được thiết kế 4 chương, trình bày các kiến thức về các bước tiếp nhận và tạo lập văn bản bằng tiếng Việt, nhằm rèn luyện cho người học kĩ năng sử dụng ngôn ngữ trong thực hành văn bản tiếng Việt. Bên cạnh đó, học phần còn chú trọng vào việc tạo lập các loại văn bản thuộc các phong cách ngôn ngữ khác nhau, phục vụ cho nhu cầu làm việc của người học sau khi tốt nghiệp.