Học phần này trang bị cho người học các kiến thức tổng quát về Windows Server, cài đặt và quản trị hệ thống mạng trên Windows Server như:  

  • Cài đặt máy chủ Windows Server,
  • Sao lưu và phục hồi máy chủ,
  • Nâng cấp máy chủ thành máy quản trị miền (Domain Controller),
  • Gia nhập các máy trạm vào miền,
  • Quản lý tài khoản người dùng và tài khoản nhóm,
  • Cấu hình các chính sách hệ thống và chính sách nhóm,
  • Quản lý các tài nguyên dùng chung trên mạng.
  • Cài đặt và quản trị các dịch vụ trên Windows Server: dịch vụ DHCP, dịch vụ DNS, dịch vụ Web, dịch vụ FTP, dịch vụ File, dịch vụ Print, dịch vụ Mail.