6.1.Kiến thức:

Môn học trang bị cho sinh viên đầy đủ các kiến thức về mạng truyền thông trong công nghiệp như:

- Khái niệm, vai trò chức năng, phân loại, đặc trưng và cơ sở kỹ thuật của mạng truyền thông công nghiệp.

- Các thành phần cơ bản của mạng, các hệ thống Bus tiêu biểu và các vấn đề trong tích hợp hệ thống.

- Giải pháp mạng truyền thông công nghiệp đề xuất của Siemens Simatic PCS7.

6.2. Kĩ năng:

Trên cơ sở các kiến thức mà môn học trang bị, SV có khả năng phân tích, thiết kế một hệ thống truyền thông công nghiệp cơ bản. Tự tin đọc tài liệu để tìm hiểu, cập nhật các kiến thức mới về Mạng truyền thông công nghiệp để vận hành các hệ thống mạng tại các công ty, xí nghiệp, nhà máy…