Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên có khả năng:

Tạo được các đối tượng cơ sở dữ liệu như store procedure, function, trigger.

- Phân loại và áp dụng được các kiến thức về các chuẩn giao diện (API) kết nối database.

Tạo được một cách thuần thục các bảng báo cáo (report) sử dụng Crystal Reports .NET.