1. THỜI GIAN NỘP TIỂU LUẬN: SINH VIÊN ĐƯỢC PHÉP NỘP TIỂU LUẬN TRONG KHOẢNG THỜI GIAN TỪ NGÀY 10/8/2021 ĐẾN HẾT NGÀY 25/8/2021.

2. THỜI GIAN THUYẾT TRÌNH TIỂU LUẬN: TỪ 18H00 ĐẾN 21H00 NGÀY 01/9/2021.

3. TEAMS CODE: j1gmq6k