1. THỜI GIAN NỘP TIỂU LUẬN ĐẾN HẾT NGÀY 25/8/2021

2. THỜI GIAN CHẤM THUYẾT TRÌNH NGÀY 30/8/2021

3. MÃ NHÓM k8ere2l