1. THỜI GIAN NỘP TIỂU LUẬN: TỪ NGÀY 10/8/2021 ĐẾN HẾT NGÀY 23/8/2021

2. THỜI GIAN THUYẾT TRÌNH: TỪ 18 GIỜ ĐẾN 21 GIỜ NGÀY 25/8/2021

3. TEAMS CODE: u8gxsca