1. THỜI GIAN NỘP BÀI: TỪ NGÀY 10/8/2021 ĐẾN NGÀY 23/8/2021.

2. THỜI GIAN THUYẾT TRÌNH: TỪ 18 GIỜ ĐẾN 21 GIỜ NGÀY 27/8/2021

3. TEAMS CODE: 1kuhj7a