LỚP KVV18LU201 

MÃ TEAM CODE: 6ag744o

THỜI GIAN BÁO CÁO: 7H15 NGÀY 14/8/2021