KỲ THI KẾT THÚC HỌC HỌC PHẦN 

                          HỌC KÌ 3- NĂM HỌC 2020-2021

                           MÔN THI: HÓA PHÂN TÍCH

                           THỜI GIAN: 60 PHÚT

                         HÌNH THỨC: TRẮC NGHIỆM