KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
HỌC KỲ III
NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: KINH TẾ ĐỊA LÝ VIỆT NAM
HÌNH THỨC: TRẮC NGHIỆM
THỜI GIAN: 45 PHÚT