Môn học giới thiệu về phần mềm Envi, thao tác download ảnh, cắt ảnh, nắn ảnh, tăng cường chất lượng ảnh, phân loại ảnh, xử lý sau phân loại và thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.