Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kinh tế môi trường, mối quan hệ chặt chẽ và phụ thuộc lẫn nhau giữa môi trường và phát triển, các vấn đề về lợi ích, chi phí, cung và cầu trong nền kinh tế thị trường, phân tích các nguyên nhân của thất bại thị trường và những giải pháp kinh tế để giải quyết vấn đề môi trường vì mục đích phát triển bền vững.