Học phần gồm các vấn đề sau:

- Tìm hiểu về vật liệu sắt điện và các ứng dụng của nó trong đời sống và kỹ thuật

- Tìm hiểu về vật liệu áp điện và các ứng dụng của nó trong đời sống và kỹ thuật. Đặc biệt trong lĩnh vực siêu âm.

- Tìm hiểu về vật liệu hỏa điện và các ứng dụng của nó trong đời sống và kỹ thuật. Đặc biệt trong lĩnh vực cảm biến.