Tin tức chung

THÔNG BÁO TRUY CẬP PHÒNG THI MICROSOFT TEAMS

by Lợi Nguyễn Tấn -

Sinh viên cần đăng nhập vào phòng thi trực tuyến (Microsoft Teams) bằng tài khoản của Microsoft Teams trước thời gian kiểm tra của ca thi ít nhất 30 phút để được chấp nhận vào phòng thi.